Du er her

Sigurd J. Klomsæts advokatbevilling tilbakekalt

Type avgjørelse: 
Vedtak
Instans: 
Advokatbevillingsnemnden
Dato: 
14.08.2012
Avgjørelse: 

Innberetning fra Tilsynsrådet med forslag om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1 – advokat Sigurd J. Klomsæt, Oslo

Advokatbevillingsnemndens vedtak i saken av 14. august 2012.

Advokatbevillingsnemnden fattet slikt vedtak:

Advokatbevillingsnemnden har gjennomgått følgende dokumenter:

Oslo tingretts beslutning av 29. februar 2012
Borgartig lagmannsretts kjennelse av 14. mars 2012
Høyesteretts kjennelse av 27. mars 2012

Tilsynsrådets brev til Sigurd Klomsæt av 16. april 2012
Advokat Klomsæts brev til Tilsynsrådet av 2. mai 2012 med vedlegg
Advokat Arvid Sjødins brev til Tilsynsrådet av 3. mai 2012
Advokat Klomsæts brev til Tilsynsrådet av 7. mai 2012 med vedlegg
Tilsynsrådets brev til advokat Klomsæt av 24. mai 2012
Advokat Klomsæts brev til Tilsynsrådet av 25. mai 2012 med vedlegg
Advokat Klomsæts brev til Tilsynsrådet av 31. mai 2012 med vedlegg
Advokat Klomsæts brev til Tilsynsrådet av 3. juni 2012 uten vedlegg
Advokat Klomsæts e-post til Tilsynsrådet av 7. juni 2012 med vedlegg
Tilsynsrådets brev til advokat Klomsæt av 11. juni 2012

Advokatbevillingsnemndens brev til advokat Klomsæt av 13. september 2011
Advokat Klomsæts brev til Advokatbevillingsnemnden og Tilsynsrådet av 25. juni 2012 med vedlegg
Advokatbevillingsnemndens brev til advokat Klomsæt av 25. juni 2012
Advokatbevillingsnemndens brev til advokat Klomsæt av 19. juli 2012
Advokatbevillingsnemndens brev til advokat Klomsæt av 6. august 2012
Advokat Klomsæts brev til Advokatbevillingsnemnden av 8. august 2012 med vedlegg
Advokat Klomsæts brev til Advokatbevillingsnemnden av 10. august 2012 med vedlegg
Advokat Arvid Sjødins brev til Advokatbevillingsnemnden av 13. august 2012 med vedlegg.

Disiplinærnemndens brev av 18. mai 2011 med vedlegg (DNM-038-2010)
DNM-030-2007/OSL-168-2006
DNM-031-2007/OSL-150-2007
DNM-044-2007/OSL-107-2006
DNM-067-2007/OSL-019-2007
DNM-083-2009/OSL-034-2009

Asker og Bærum politidistrikts brev til Tilsynsrådet av 1. mars 2012
Lisbeth Klomsæts e-post til Tilsynsrådet / Advokatbevillingsnemnden av 25. juni 2012
Advokat Klomsæts brev til Sivilombudsmannen av 26. juni 2012
Advokatbevillingsnemndens brev til Spesialenheten for politisaker av 24. juli 2012
Lisbeth F. Klomsæts brev til Advokatbevillingsnemnden og Tilsynsrådet av 31. juli 2012 med vedlegg

Advokat Erling O. Lyngtveit fratrådte som inhabil ved behandlingen av saken. Advokat Johnny Veum (vara) deltok i hans sted. For øvrig deltok nemndens leder, dommer Trine Standal, og Nina Walthinsen ved behandlingen av saken.

Advokatbevillingsnemnden vurderte innledningsvis om noen av sekretariatets ansatte eller nemndens medlemmer var inhabile ved behandlingen av saken. Nemnden fant ikke forhold som medførte, eller var egnet til å medføre, inhabilitet eller svekket tillit til sekretariatets eller nemndens habilitet.

Advokat Klomsæt var på forespørsel gitt anledning til å møte sammen med en rådgiver / prosessfullmektig ved nemndens behandling av saken. Advokat Klomsæt møtte sammen med sin prosessfullmektig, advokat Arvid Sjødin. Advokat Klomsæt delte under møtet ut EMD sak Buzescu v. Romania 2005 08 24 og utskrift av forsiden på Tilsynsrådets nettside.

* *

Advokatbevillingsnemnden slutter seg i det vesentlige til de vurderinger og den begrunnelse som er gitt i styrets beslutning av hhv. 10. mai og 1. juni 2012 – med følgende tillegg:

Advokat Klomsæt har etter Tilsynsrådets beslutning av 1. juni 2012 fremlagt enkelte nye dokumenter i saken. Et sentralt dokument i den forbindelse er Stein A. J. Møllerhaugs rapport av 24. juni 2012 (versjon 1.5). Tilsynsrådets styre har i beslutning av 1. juni 2012 vurdert en tidligere versjon av denne rapporten.

Advokatbevillingsnemnden har kommet til at heller ikke denne versjonen av rapporten har et slikt innhold at den svekker den bevisvurderingen som domstolene og Tilsynsrådet tidligere har foretatt. Det forhold at det eventuelt kan reises en viss kritikk vedrørende politiets valg av teknisk løsning, og gjennomføring av prosessen rundt utleveringen av det aktuelle materialet til bistandsadvokatene, endrer ikke dette. De i rapporten omtalte alternative forklaringsmodeller, med hensyn til hvem som kan være ansvarlig for lekkasjene, fremstår for nemnden som lite trolige. For nemnden fremstår faktum som godt opplyst og det legges til grunn som bevismessig klart at advokat Klomsæt er ansvarlig for lekkasjene.

Advokatbevillingsnemnden kan kalle tilbake en advokatbevilling dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.

Advokatbevillingsnemnden finner på bakgrunn av det ovennevnte at vilkårene for å tilbakekalle advokat Klomsæts advokatbevilling er til stede etter bestemmelsen, og at de kritikkverdige forholdene samlet sett nødvendiggjør en slik streng reaksjon, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.

Advokatbevillingsnemndens vedtak kan bringes inn for retten, som kan prøve alle sider av saken, jf. domstolloven § 230 første ledd annet punktum.

Konklusjon:

Advokat Sigurd J. Klomsæts advokatbevilling tilbakekalles i medhold av domstolloven § 230 første ledd nr. 1.