Du er her

Advokaters taushetsplikt er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs

Type avgjørelse: 
Kjennelse
Instans: 
Høyesterett
Dato: 
19.04.2012
Referanse: 
Sak nr. 2011/1731
Parter: 
Sigurd Stridsklev mot hans konkursbo
Prosessfullmektiger: 
Advokat Halvard Helle mot advokat Audun Lillestølen
Avgjørelse: 

Bostyrer krevde utlevering av årsregnskap, hovedbok og samtlige bilag for flere år bakover i tid, herunder alle klientregnskap med bilag fra konkursdebitors tidligere advokatvirksomhet. Konkursdebitor nektet utlevering under henvisning til at regnskapsmaterialet inneholdt opplysninger som var undergitt advokaters taushetsplikt, jf. straffeloven § 144.
Høyesterett kom til at konkursdebitor ikke kunne pålegges utlevering. Det ble lagt til grunn at regnskapene og regnskapsmaterialet inneholdt opplysninger underlagt advokaters taushetsplikt i form av navn på konkursdebitors tidligere klienter og bokføringer som viser pengeoverføringer mellom advokat og klient, jf. Rt. 2010 side 1638. Spørsmålet var da om det forelå lovbestemt plikt til å gi slike opplysninger til tross for taushetsplikten. Høyesterett drøftet flere mulige hjemler for en slik lovbestemt opplysningsplikt, men konkluderte med at slik loven er utformet, foreligger ingen tilstrekkelig klar hjemmel. Dog følger det av rettsstridsreservasjonen i straffeloven § 144 at det kan gjøres unntak for taushetsplikten dersom klienten samtykker. På dette grunnlag fant Høyesterett at bostyrer måtte kunne kreve overlevert regnskap og regnskapsmateriale som viser advokatens utestående krav mot klienter, da klienten ikke under henvisning til advokaters taushetsplikt kunne motsette seg at advokaten selv gikk til inkasso for å få inndrevet sitt tilgodehavende.

HR-2012-00788-A