Du er her

advokatbevilling

Advokat mistet sin bevilling som følge av overførsel av klients leilighet til seg selv som gave

Saken gjelder gyldighet av vedtak fattet av Advokatbevillingsnemnden om tilbakekall av As advokatbevilling i medhold av domstolloven § 230 første ledd nr. 1. Grunnlaget for tilbakekallet var kritikkverdige forhold knyttet til As håndtering av et advokatoppdrag, der han blant annet overførte sin klients leilighet til seg selv for kr 1, og der han ble straffedømt for en overtredelse av straffeloven § 166 første ledd.

       Oslo tingrett har i sin dom 7. desember 2012 gitt følgende redegjørelse for sakens bakgrunn:

Sameie overført til særeie for kreditorbeskyttelse kan ikke kreves omgjort ved separasjon

Saken gjelder spørsmålet om gyldigheten av en avtale på tinglyst skjøte datert 18.01.1994, jf. ekteskapsloven § 58 jf. § 42 og § 54, og en subsidiær anførsel om urimelighet etter ekteskapsloven § 46.

       Stavanger tingrett avsa 12.12.2011 dom med slik domsslutning:

Sigurd J. Klomsæts advokatbevilling tilbakekalt

Innberetning fra Tilsynsrådet med forslag om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1 – advokat Sigurd J. Klomsæt, Oslo

Advokatbevillingsnemndens vedtak i saken av 14. august 2012.

Advokatbevillingsnemnden fattet slikt vedtak:

Advokatbevillingsnemnden har gjennomgått følgende dokumenter:

Oslo tingretts beslutning av 29. februar 2012
Borgartig lagmannsretts kjennelse av 14. mars 2012
Høyesteretts kjennelse av 27. mars 2012

Advokat fratatt bevilling som følge av urettmessig uttak av klientmidler

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling etter domstolloven § 230 første ledd nr 1 og 3. Hovedspørsmålet i saken er om overføring av et betydelig beløp fra klientkonto til en konto i advokatens navn som ikke inngikk i regnskapet for advokatvirksomheten, og uten at han hadde rett til pengene, gir grunnlag for tilbakekall av advokatbevillingen.

Framstilling av saken

ES har drevet advokatvirksomhet som enkeltmannsforetak i Oslo siden 1986.