Du er her

advokatsalær

LB-2013-29537

Saken gjelder spørsmål om vindikasjonsrett i penger som advokatfirma har mottatt i salær fra sin klient, alternativt krav om erstatning mot advokatfirmaet for mottak av salæret. Salæret var dekket av advokatfirmaets klient ved uttak av utbytte fra selskap hvis eierskap til aksjer var omtvistet, og hvor de ankende parter etter søksmål fikk medhold i at advokatfirmaets klient hadde plikt til å tilbakeføre aksjene og uttatt utbytte fra selskapet til dem. Lagmannsretten fant ikke at verken vindikasjons- eller erstatningskravet kunne føre frem, og anken ble forkastet.

LB-2013-15158

Advokat fikk advarsel av Disiplinærnemnden for å ha beregnet for høyt salær, for manglende oversikt og informasjon vedrørende salæravregning og for manglende fremdrift i behandlingen av personskadesak. Etter at staten var frifunnet i tingretten, anket advokaten. Anken ble, med unntak for beslutningen om manglende fremdrift, forkastet.

Stikkord:

Advokat ble glemt som saksøker og stående personlig ansvarlig for krav som hans advokatfirma kan frifinnes for

Saken gjelder en begjæring om oppfriskning for oversittelse av søksmålsfrist etter fraværsdom i forliksrådet. Før lagmannsretten kommer inn på dette spørsmålet, er det imidlertid nødvendig å gå inn på sakens forhistorie:

A1 Advokatdirekte AS representert ved advokat Kenneth Jøranli har tidligere hatt advokatoppdrag for Thor Brokvam. Det ble tvist om advokatsalæret, og Brokvam brakte saken inn for Oslo forliksråd. Ved fraværsdom avsagt 24. oktober 2012 ble A1 Advokatdirekte AS og advokat Kenneth Jøranli dømt til å betale til sammen 124 104 kroner til Thor Brokvam.