Du er her

advokaters taushetsplikt

Advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister

(1)
Saken gjelder spørsmålet om advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister, jf. straffeprosessloven § 204 første ledd jf. § 119 første ledd.

(2)
Advokat A ble 18. januar 2012 siktet for overtredelse av straffeloven § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd jf. § 271. Grunnlaget var at han skal ha krevd og mottatt offentlig salær for klientbesøk som ikke skal ha vært gjennomført.

Advokaters taushetsplikt er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs

Bostyrer krevde utlevering av årsregnskap, hovedbok og samtlige bilag for flere år bakover i tid, herunder alle klientregnskap med bilag fra konkursdebitors tidligere advokatvirksomhet. Konkursdebitor nektet utlevering under henvisning til at regnskapsmaterialet inneholdt opplysninger som var undergitt advokaters taushetsplikt, jf. straffeloven § 144.