Du er her

Sigurd Klomsæt

Sameie overført til særeie for kreditorbeskyttelse kan ikke kreves omgjort ved separasjon

Saken gjelder spørsmålet om gyldigheten av en avtale på tinglyst skjøte datert 18.01.1994, jf. ekteskapsloven § 58 jf. § 42 og § 54, og en subsidiær anførsel om urimelighet etter ekteskapsloven § 46.

       Stavanger tingrett avsa 12.12.2011 dom med slik domsslutning:

Sigurd J. Klomsæts advokatbevilling tilbakekalt

Innberetning fra Tilsynsrådet med forslag om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1 – advokat Sigurd J. Klomsæt, Oslo

Advokatbevillingsnemndens vedtak i saken av 14. august 2012.

Advokatbevillingsnemnden fattet slikt vedtak:

Advokatbevillingsnemnden har gjennomgått følgende dokumenter:

Oslo tingretts beslutning av 29. februar 2012
Borgartig lagmannsretts kjennelse av 14. mars 2012
Høyesteretts kjennelse av 27. mars 2012