Du er her

underslag

Advokat dømt til å måtte sone fengselsstraff for å ha underslått klientmidler

Ved tiltalebeslutning 22. juli 2011, endret 4. desember 2012, ble A, født 0.0.1957, satt under tiltale av Oslo statsadvokatembeter for overtredelse av:

I
Straffeloven § 255 jf § 256

for i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, rettsstridig å ha forføyet over penger som var betrodd ham, idet underslaget anses som grovt, særlig fordi verdien av det underslåtte er betydelig og underslaget er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet.

Grunnlag: