Du er her

erstatning

Advokatfirma dømt til å erstatte klients sakskostnader

Advokat ble saksøkt av sin klient med krav om erstatning etter at de tapte et erstatningssøksmål mot en advokat som hadde representert klienten i en tidligere sak. Tingretten fant at advokaten i den tidligere saken ikke hadde handlet uaktsomt, og at erstatningskravet mot vedkommende uansett var foreldet. Lagmannsretten nektet å fremme anken med den begrunnelse at kravet var foreldet. Lagmannsretten i saken her fant at advokaten hadde gjort gjeldende et syn på foreldelsesspørsmålet som neppe kan betegnes som prosedabelt, og at prosessrisikoen iallfall var så stor at han burde frarådet søksmålet. Unnlatelsen av å advare mot søksmålet representerte erstatningsbetingende uaktsomhet, og det ble funnet å være årsakssammenheng mellom uaktsomheten og søksmålet og den påfølgende anken, og de kostnader som dette medførte, nemlig salærutgifter til advokaten, samt idømte sakskostnader til motparten. Tingretten var kommet til samme resultat, og anken ble følgelig forkastet.