Du er her

endringssøksmål

HR-2014-850-U

I endringssak etter barneloven § 64 andre ledd hadde tingretten avgjort saken uten hovedforhandling, jf. § 64 tredje ledd. Lagmannsretten hadde nektet anken over tingrettens kjennelse fremmet etter tvl. § 29-13 andre ledd. Ankeutvalget opphevet lagmannsrettens beslutning. Det ble vist til at lagmannsretten hadde lagt til grunn at omsorgssituasjonen var endret siden tingrettens dom. Det krevet da en nærmere begrunnelse når lagmannsretten allikevel hadde uttalt at det ikke var tilstrekkelige grunner til å endre barnets bosted. Det ble også vist til at lagmannsretten hadde innhentet opplysninger fra barneverntjenesten uten å gi partene anledning til å uttale seg om disse.