Du er her

advokat

Det er ikke nødvendig å påvise reelt behov for å få sameie av bolig oppløst ved tvangssalg

Saken gjelder oppløsning av sameie etter sameieloven § 15.

Andreas Granberg, Tor-Arne Granberg og Ole Marius Granberg (heretter Andreas Granberg m.fl.) begjærte 11. desember 2012 oppløsning av sameie i bolighus på festet grunn på gnr. 30 bnr. 153 i Alta kommune ved salg etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. sameieloven § 15 annet ledd. Lilly Østlyngen som også er sameier, motsatte seg oppløsning ved salg etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Hun har akseptert at sameiet oppløses og mener derfor at saksøkerne ikke har behov for en rettslig avgjørelse av kravet.

Avgjørelse om rekkevidde av unntak fra beslagsforbud der advokat er mistenkt for å ha samarbeidet med klient om straffbart forhold

(1)
Dommer Stabel: Saken gjelder beslag av datalagret informasjon som ledd i etterforskning mot en advokat som er mistenkt for økonomisk kriminalitet. Hovedspørsmålet er forståelsen av straffeprosessloven § 204 annet ledd første punktum som gjør unntak fra beslagsforbudet i tilfelle der advokaten er mistenkt for å ha samarbeidet med klienten om det straffbare forhold.