Du er her

advokatfirma

LB-2013-136758

Det var uomtvistet at en advokat hadde opptrådt klanderverdig og utilbørlig overfor klientens ektefelle og to av barna. De tre gjorde erstatningskrav gjeldende mot advokatfirmaet hvor advokaten var partner. Kravet ble fremmet etter skadeserstatningsloven § 2-1, men dette førte ikke frem fordi retten kom til at advokaten ikke var arbeidstaker. Kravet ble også fremmet med hjemmel i domstolloven § 232 annet ledd. Heller ikke dette førte frem. Retten kom til at advokaten ikke hadde opptrådt i advokatfirmaets navn. Advokaten hadde heller ikke handlet som advokat, men i egen interesse. Heller ikke en anførsel om erstatning på grunnlag av systemfeil førte frem.