Du er her

salær

Samvær kan ikke fastsettes med vilkår om at offentlig oppnevnt tilsynsperson skal være tilstede for mer enn 16 timer per år

1)
Saken gjelder midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak, og reiser særlig spørsmål om domstolenes kompetanse til å bestemme at tilsyn under samvær skal utøves av en representant for det offentlige.

(2)
A og B var gift i fem år. Sammen har de sønnen C, født 0.0.2009.

(3)
Paret ble separert i februar 2013. Far arbeider turnus som fisker, og i forbindelse med bruddet inngikk partene avtale om at C skulle bo fast hos mor, og om hvordan fars samvær skulle gjennomføres i hans friperioder.

Ved risiko for overgrep kan belastning hos mor (i hjemmet) begrunne at det ikke skal være samvær

(1)
Dommar Utgård: Saka gjeld spørsmålet om far skal ha rett til samvær med ei dotter, som no er fem år.

(2)
A og B møtte kvarandre i januar 2006. I januar 2007 flytta A saman med si den gongen snart fem år gamle dotter, C, inn hos B. Paret fekk 0.0.2008 fellesbarnet D. A og B gifta seg same sommaren.

Samværsrett kan ikke tvangsgjennomføres hvis samværsforelder tillater at barn selv skal kunne bestemme om samvær skal gjennomføres

Saken gjelder tvangsbot for å få gjennomført samvær etter barneloven.
A og B inngikk 2. september 2010 et rettsforlik om samvær med deres felles barn C, D og E. Det følger av rettsforliket at A skal ha samvær med datteren E, f. 0.0.1998, hver partalsuke fra mandag etter skoletid til torsdag kl. 1900, samt annenhver jul/nyttårsferie, palme/påskeferie og vinterferie/høstferie.

Advokat fikk ikke medhold i anførsel om at no cure no pay avtale var misligholdt og bortfalt, og tapte restsalærkrav med ialt kr 647 656

Saken gjelder krav om betaling av advokatsalær.
Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS (heretter også Danielsen) har over flere år ytt advokatbistand til Fredrik Kristian Lindegaard (heretter også Lindegaard) og flere aksjeselskaper med Lindegaard som aksjeeier, herunder Modena Kapital AS. Danielsens krav i saken, som for lagmannsretten er begrenset oppad til 978.617 kroner med tillegg av forsinkelsesrente, gjelder bistand ytet til Modena Kapital AS.